درباره مرکزآموزش هوشمند ایران

این مرکز با توجه به نیاز روز به یادگیری تکنولوژی های جدید ولتاژ ضعیف در ساختمان و با توجه به پیشینه تجربه و دانش اساتید آن تشکیل شده است .

در این مرکزسر فصلهای مهم در ساختمان از قبیل سیستمهای مدیریت ساختمانBMS، سیستمهای حفاظتی مانندCCTV تحت IP و نیز اصول طراحی برق ساختمان توسط اساتید مجرب و طی یک برنامه استاندارد تدریس می شود .

چارت سازمانی شامل معرفی هر بخش

مدارک KNX

KNX Basic course

KNX Advance course

KNX Tutor course

KNX BMS course from NetX

مدارک BMS تحتBACnet, LON

BMS Course from Schneider electric

BACnet course

Lon course

Data center course

مدارک CCTV+Intercom

CCTV / IP - Basic

CCTV / IP - Advance

Intercom/SIP